Privacy statement

Inleiding

Wolter Koops verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat deze verwerking op een rechtmatige, behoorlijke, veilige en transparante wijze kan plaatsvinden.

Persoonsgegevens worden door Wolter Koops verwerkt in overeenstemming met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG (hierna: “de AVG”).

In deze privacy verklaring zal worden uitgelegd welke persoonsgegevens door Wolter Koops worden verwerkt en met welk doel de gegevens worden verwerkt. Tevens wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

Dit privacy statement geldt voor de gehele organisatie en alle processen en onderdelen van Wolter Koops. Voor vragen over dit privacy statement en/of over de persoonsgegevens die door Wolter Koops worden verwerkt kunt u contact met ons opnemen via info@wolterkoops.com.

Betrokkenen

Wolter Koops verwerkt de persoonsgegevens van:

• (toekomstige/potentiële) klanten en hun vertegenwoordigers;
• medewerkers;
• sollicitanten;
• samenwerkingspartners;
• gebruikers van het contactformulier op de website
• eenieder die op enigerlei wijze (schriftelijk) contact zoekt met Wolter Koops.

Welke persoonsgegevens

Wolter Koops verwerkt persoonsgegevens die door betrokkenen direct of indirect aan Wolter Koops worden verstrekt. Persoonsgegevens die direct aan Wolter Koops worden verstrekt zijn bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Indirect worden gegevens opgeslagen indien een betrokkene gebruik maakt van websites van- of gelieerd aan Wolter Koops. Voorbeelden van gegevens die indirect aan Wolter Koops worden verstrekt zijn bijvoorbeeld IP-adressen, functionele, analytische en tracking cookies. Wolter Koops zal specifiek vragen om cookies te mogen gebruiken (via een cookieverklaring), indien zij daartoe wettelijk verplicht is.

Indien op de website(s) van Wolter Koops gebruik wordt gemaakt van hyperlinks, is Wolter Koops niet verantwoordelijk voor de (inhoud en het beschermingsniveau van de) websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen.

Bevoegdheid tot verwerking persoonsgegevens

Wolter Koops is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens indien:

• Wolter Koops toestemming heeft van de betrokkene;
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Wolter Koops en de betrokkene;
• Wolter Koops wettelijk verplicht is de gegevens te verwerken;
• Wolter Koops een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van de persoonsgegevens.

Doel verwerking en bewaartermijn

Wolter Koops verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die die wij verwerken zijn:

• Naam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Wolter Koops verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake logistieke diensten, administratieve doeleinden, om contact met u te kunnen opnemen en voor het analyseren van bezoek- en klikgedrag op onze website om daarmee de website te kunnen verbeteren en te zorgen voor een betere websitebeleving. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Bezoekt u onze website. Dan is het goed om te weten dat wij cookies plaatsen. In onze cookieverklaring leest u meer over wat cookies zijn, welke cookies we plaatsen en met welke doeleinden.
De door Wolter Koops verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in dit artikel genoemde verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

Wolter Koops is toegewijd aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.

Wolter Koops treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens op een passende wijze te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of verlies. De omvang van de getroffen maatregelen staan in een redelijke verhouding tot de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens en voor zover dit met de actuele stand van de techniek met evenredige inspanning en tegen redelijke kosten mogelijk is.

Toegang tot persoonsgegevens

Als uitgangspunt geldt dat niemand toegang heeft tot de persoonsgegevens die Wolter Koops verwerkt, tenzij:

• Wolter Koops hiervoor zelf toestemming heeft gegeven;
• Wolter Koops op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht is (of wordt) de gegevens te verstrekken.

Binnen Wolter Koops hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze, gelet op hun functie, nodig hebben en daartoe bevoegd zijn. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In beginsel deelt Wolter Koops uw persoonsgegevens niet met anderen.
Dat doet Wolter Koops alleen als er een goede reden of wettelijke verplichting voor is.
Uw persoonsgegevens kunnen tussen de diverse onderdelen van Wolter Koops worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld omdat u dat van Wolter Koops vraagt of omdat u ook gebruikmaakt van de dienstverlening bij een ander onderdeel van de Wolter Koops Groep.
Daarnaast is het soms nodig om uw persoonsgegevens met derden te delen, omdat Wolter Koops een overeenkomst met u moet uitvoeren en/of een andere dienstverlener inzet. Voor wat betreft het mogen inzetten van een andere dienstverlener, zal gelden wat tussen partijen over subcontracting is afgesproken in de (vervoers-)overeenkomst.
Soms kan Wolter Koops andere partijen/zakelijke partners inschakelen die in opdracht van Wolter Koops persoonsgegevens verwerken (zogenoemde ‘verwerkers’). Deze partijen moeten eerst door Wolter Koops voldoende betrouwbaar worden geacht. Deze partijen worden alleen ingeschakeld als dit past bij het verwerkingsdoel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast krijgt deze andere partij alleen onze opdracht als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen.
In alle andere gevallen vraagt Wolter Koops altijd om uw toestemming.

Gebruik social media

Op de website(s) van Wolter Koops zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wolter Koops houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wolter Koops en heeft u het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan Wolter Koops heeft verstrekt. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wolterkoops.com.

Wijzigingen en feedback

Wolter Koops is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen in dit privacy statement zullen worden gecommuniceerd via de website van Wolter Koops, maar Wolter Koops raadt het betrokkenen ook aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Eventuele vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement kunt u richten aan: info@wolterkoops.com met als onderwerp “privacy statement”. Ook voor het uitoefenen van uw rechten zoals bedoeld in artikel ‘rechten van betrokken’10 van dit privacy statement, kunt u een e-mail richten aan: info@wolterkoops.com.

Do you want an optimal website? Then we need some cookies from you. Adjust my preferences